Du är nu vid innehållet

Konvaljen

I kvarteret Konvaljen satsar vi totalt 33,6 mkr, varav 16,8 mkr i bidrag. Här planerar vi för sociala platser för aktivering och återhämtning för alla. Välkomnande angöringsplatser, ytor för samvaro, grönska, lekytor för småbarn och jämställd aktivitetsyta för ungdomar. Vi planerar också för gemensamhetsytor med möjlighet till grill och bekväm möblering för umgänge.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad händer nu?

Uppdatering inför v.40 (uppdaterat 2020-09-25)

Projektet befinner sig nu i sitt slutskede och den här lägesuppdateringen blir den sista för kvarteret Konvaljen. Vi hoppas att den har varit värdefull för dig som bor i kvarteret!

Under kommande vecka kommer vi fortsätta med allmän “uppstädning”, återställning och diverse kompletteringar på området.

Uppdatering inför v.39 (uppdaterat 2020-09-17)

Nu är det inte långt kvar innan vi är färdiga med utemiljöprojektet. Under kommande vecka kommer vi genomföra en allmän “uppstädning” och återställning av hela kvarteret! Utöver det kommer följande arbete utföras:

 • Vi genomför linjemålning av parkeringar och farthinder vid Stensbergsvägen 13-23.
 • Utläggning av täckbark i planteringar
 • Byggnation av planteringsskydd runt nyplanterade växter

Uppdatering inför v. 38 (uppdaterat 2020-09-10)

Under veckan kommer följande arbete utföras:

 • Asfaltering av allén och anslutningar till samtliga asfalteringsytor. OBS! Kommer bli stor påverkan på all form av trafik på området under dessa dagar!
 • *Plantering genomförs över hela området. Detta arbete kommer troligtvis pågå även under v.39
 • Fogning framför entrédörrar på asfalteringsytorna på Stensbergsv. 13, 15, 19 och 23
 • Återställningsarbeten över hela området. Vi placerar ut matjord och grässådd. 

Uppdatering inför v. 35 (uppdaterat 2020-08-21)

Under veckan kommer följande arbete utföras:

 • På samtliga asfalteringsytor (exkl. Stensbergsvägen 23) kommer det utföras fyllning av makadam, matjord och isolering. 
 • Arbete påbörjas med färdigställande av lekytorna på Blåkulla. 
 • Eventuellt kommer arbete påbörjas med montage av höj- och sänkbara pollare utanför Stensbergsvägen 13. Trafiken kommer då att påverkas då allén tillfälligt blir enkelriktad från båda håll under ett par dagar. Skyltar med information kommer sättas upp om detta blir aktuellt. 

Uppdatering inför v. 34 (uppdaterat 2020-08-14)

Under veckan kommer följande arbete utföras:

 • Plåtarbeten på samtliga asfalteringsytor
 • Montering corteenplåt på Stensbergsvägen 21
 • Plattläggning framför Falkenbergshuset
 • Asfaltering på södra sidan av Falkenbergshuset fre 21/8
 • Stensättning vid angöring Stensbergsvägen 13
 • Markarbeten utanför Ståthållaregatan 44 B

Uppdatering inför v. 33 (uppdaterat 2020-08-7)

Under veckan kommer följande arbete utföras:

 • Arbete med corteenplåten på asfalteringsytorna på Stensbergsvägen 19 och 21
 • Plåtarbeten på samtliga asfalteringsytor
 • Arbete framför Ståthållaregatan 44 A och B
 • Om vädret tillåter; asfaltering runt östra plattytan på södra sidan av Falkenbergshuset.

Uppdatering inför v.24 (uppdaterat 2020-06-12)

Under veckan kommer följande arbete utföras:

 • Läggning av gjutasfalt asfalteringsytorna på Stensbergsvägen 19
 • Plåtslagning på Stensbergsvägen 21
 • Montering corteenplåt på Stensbergsvägen 15
 • Fyllning makadam i corteenplåtslådor på Stensbergsvägen 13, kanske även på 15. Vid mån av tid så kan det bli fyllning matjord i planteringslådor på Stensbergsvägen 23. 
 • Färdigställande cykeltak inkl. mark vid Stensbergsvägen 19
 • Nedgrävning vägbom vid miljöhus
 • Start markarbeten angöringar. Vi börjar med angöringen vid Ståthållaregatan 44 A fortsätter sedan med angöringen utanför Kajalen och avslutar med angöringen vid hus 13. 

Uppdatering inför v.24 (uppdaterat 2020-06-04)

Under veckan kommer följande arbete utföras:

 • Plåtslageri på asfalteringsytorna på Stensbergsvägen 17 och 21, samt montage av plåt på Stensbergsvägen 15 (asfalteringsytorna)
 • Slipning på asfalteringsytorna och tätskiktsläggning på Stensbergsvägen 19
 • Markarbeten utanför asfalteringsytorna på Stensbergsvägen 13-21
 • Montage cykelförråd på Stensbergsvägen 1713, 15, 17, 21
 • Eventuellt nedgrävning vägbommar vid Falkenbergshuset.

Uppdatering inför v.23 (uppdaterat 2020-05-28)

Under veckan kommer följande arbete utföras:

 • Arbeten på asfalteringsytan utanför Stensbergsv. 19. Gjutning av fundament och borrning för nya brunnar. 
 • Arbete med cykelförråd utanför Stensbergsv.13, 15 och 17
 • Plåtarbeten kommer utföras på asfalteringsytan på Stensbergsvägen 15 och 17

Uppdatering inför v.21 (uppdaterat 2020-05-15)

Under kommande vecka arbetar vi med följande:

 • Plattläggning och läggning gräsarmering utanför Stensbergsvägen 23.
 • Uppbyggnad konsgräsytor på p-däcket på Stensbergsvägen 23. 
 • Montering av de sista figurerna på angöringarna vid Stensbergsvägen 13 och Kajalen
 • Plåtslageri på p-däcken på Stensbergsvägen 15

Uppdatering inför v.20 (uppdaterat 2020-05-08)

Under kommande vecka sker följande: 

 • Plattläggning i pergola på Blåkulla
 • Plattläggning i cykelförråd utanför Stensbergsvägen 13-23. 
 • Plåtslagare arbetar på asfalteringsytan på Stensbergsvägen 13 och ev. 15
 • Montering och svetsning corteenplåt på asfalteringsytan på Stensbergsvägen 23
 • Montering figurer på angöring vid Stensbergsvägen 13 och vid Kajalen

Uppdatering inför v.19 (uppdaterat 2020-04-30)

Målning av p-platser sker i Blåkulla och vid Ståthållaregatan. Besiktning av lekplatser med omgivande ytor kommer utföras i Blåkulla.

Markarbeten och arbete med cykelförråden påbörjas på Stensbergsvägen. Under veckan kommer vi även att påbörja uppsättning av informationsskyltar. 

Uppdatering inför v.18 (uppdaterat 2020-04-24)

Målningsarbetet i gummiarbetet vid lekplatserna utanför Blåkulla kommer färdigställas under veckan. Eventuellt påbörjas plattläggning av pergolan. 

Montering av cykelförråd kommer ske vid Stensbergsvägen. Arbetet med schakt kommer fortsätta på asfalteringsytorna på Stensbergsvägen 23 och 13.

Uppdatering inför v.17 (uppdaterat 2020-04-17)

Nästa vecka fortsätter arbetet med fallskyddsgummit på lekplatsen på Blåkulla. Plåtslagaren ska börja sätta plåt runt bjälklagen på samtliga bjälklag med start på Stensbergsvägen 23. Turordningen därefter blir troligtvis 13, 15, 17, 21.

Vi kommer även att schakta  för cykelförråden vid bjälklag 13 & 15 för att sedan påbörja arbetet med angöringarna. Arbetet inleds med den angöring som ligger vid Stensbergsv. 13. 

Slutligen så kommer vi även att påbörja montaget av cykelförråden utanför samtliga hus. 

Uppdatering inför v.16 (uppdaterat 2020-04-09)

Nästa vecka kommer kompletterande asfalt att läggas på samtliga platser där det saknas. Gäller utanför entreer, under balkonger och vid betongfundamenten för framtida pergola. Arbete kommer påbörjas med att schakta för cykelförråd vid Stensbergsv. 13 & 15. Eventuellt påbörjas även montage av cykelförråden.

Förhoppningsvis kommer vi även kunna lägga fallskyddsgummit på Blåkulla. 

Uppdatering inför v.15 (uppdaterat 2020-04-03)

Nästa vecka påbörjas asfalteringen av parkeringsdäcken på Stensbergsvägen 21, 13 och 15. Vi kommer även att påbörja asfalteringen av Blåkulla (parkering och gångstråket genom lekplatsen) samt norra sidan av Falkenbergshuset.  Även plattläggning kommer utföras vid Falkenbergshuset och Blåkulla. 

Eventuellt kommer asfaltering även att ske vid parkeringarna på Ståthållaregatan. 

OBS – vid dålig väderlek (kyla och regn/nederbörd) kan förändringar förekomma i planeringen. 

Uppdatering inför v.14 (uppdaterat 2020-03-25)

Nästa vecka påbörjas ombyggnationen av miljöhuset utanför Stensbergsv. 21-23. Arbetet inleds med fasadbyte. Vi grusar upp för en pergola intill Blåkulla. Kullerstenssättning fortsätter på Falkenbergshuset. Förhoppningsvis kommer plattläggning utföras och montage av en del sittmöbler. 

Utanför Stensbergsvägen 17, 19, 21 och 23 där cykelförråd ska monteras kommer vi att schakta och grusa upp. 

Uppdatering inför v.10 (uppdaterat 2020-02-28)

Nästa vecka fortsätter rivningen av asfalt på främst Stensbergsv. 17. Vi kommer även att gräva utanför asfalteringsytorna på Stensbergsvägen 21 samt 17 och ber er om att iaktta försiktighet när ni rör er i närheten av asfalteringsytorna.  Arbetet med lekplatserna på Blåkulla fortsätter enligt plan och mindre arbeten kommer utföras kring Falkenbergshuset.

Uppdatering inför v.9 (uppdaterat 2020-02-21)

Arbete med lekplats och Falkenbergshuset och entréerna fortsätter under veckan. Under måndagen (24/2) påbörjas rivning av asfalteringsytorna utanför Stensbergsvägen 17 och 21.

Uppdatering inför v.8 (uppdaterat 2020-02-14)

Arbetet fortsätter med lekplatserna på Blåkulla och södersidan av Falkenbergshuset. Kan vara lite trångt och svårframkomligt med fordonstrafiken på den södra sidan under tiden vi arbetar där. På Stensbergsv. fortsätter arbetet med entréerna. 

Uppdatering inför v.7 (uppdaterat 2020-02-07)

Vi kommer jobba vidare med lekplatsen på Blåkulla och norrsidan av Falkenbergshuset. Eventuellt kommer arbete kunna påbörjas även på södersidan till Falkenbergshuset. Plåtslagarens arbete med att klä de nya entrétaken fortsätter. Arbete med att klä innertaken i entréerna med cementskivor kommer påbörjas under veckan. 

Asfaltering kommer påbörjas i garaget på Stensbergsvägen 13, det kommer även linjemålas och väggarna kommer få färg. I garaget på Stensbergsv. 15 kommer arbetet fortsätta med att återfylla runt pelare och förbereda inför asfaltering. 

Uppdatering inför v.6 (uppdaterat 2020-01-31)

Under nästa vecka kommer vi flytta räcket på asfalteringsytan på Stensbergsvägen 17 och 19. Plåtslagaren kommer påbörja arbetet med att klä de nya entrétaken med plåt. Montering av innertak i entréerna kommer också att ske under veckan. Arbetet runt Falkenbergshuset och lekplatsen på Blåkulla fortsätter enligt planering under veckan.

Taket i garaget på Stensbergsvägen 13 målas under veckan, samtidigt som vi påbörjar återställningsarbetet i garaget på Stensbergsvägen 15. Nya dagvattenledningar ska dras och det kan därför vara fortsatt trångt utanför portarna till garaget. Förhoppningsvis blir detta arbetet klart under veckan. 

Uppdatering inför v. 5 (uppdaterat 2020-01-24)

Nästa vecka kommer vi utföra arbeten vid entréerna på asfaltsdäcken. På Blåkulla fortsätter arbetet med lekplatsen och vid Falkenbergshuset arbetas det på med innergården. Återställning kommer påbörjas i garaget på Stensbergsv. 13. Eventuellt kommer vissa mindre arbeten utföras även i garaget till Stensbergsvägen 15. 

Uppdatering inför v. 4 (uppdaterat 2020-01-17)

Under nästa vecka fortsätter arbetena utanför Falkenbergshuset och på Blåkulla. Arbete kommer påbörjas med entréer på Stensbergsvägen 19 och 17. På måndag planerar vi att påbörja återställningsarbete i garagen på Stensbergsv. 13 och 15, vilket innebär att vi fyller upp alla uppgrävda pelare och lägger ner nytt dagvatten. 

Uppdatering inför v.3 (uppdaterat 2020-01-10)

Under nästa vecka fortsätter arbetena utanför Falkenbergshuset och på Blåkulla. Vi planerar att påbörja läggning av gjutasfalt på asfaltsdäcken utanför Stensbergsv.15 i början av nästa vecka. Arbeten fortsätter även i garagen på Stensbergsv. 13, 15 och 23. Mot slutet av veckan påbörjas eventuellt ombyggnationen av entrén till Stensbergsvägen 13, beroende på hur arbetet går med garagen. 

Måndagen den 20/1 planeras återställande arbete kring garagen på Stensbergsvägen 13 och 15, vilket innebär att det utanför garagen kommer finnas större grushögar. Detta kan innebära att det blir lite trångt vid parkeringsplatserna i anslutning till garagen men platserna kommer gå att använda precis som vanligt. 

Uppdatering inför v.52 (uppdaterat 2019-12-20)

Under nästa vecka tar arbetet med utemiljöprojektet lite julledighet. Vi återupptar arbetet så smått den 3/1 för att sedan vara tillbaka i full styrka den 7/1. 

Mindre arbeten kommer utföras mot slutet av veckan i garaget vid Stensbergsvägen 13 och 15. 

Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år!

Uppdatering v.50 (uppdaterat 12/12)

Imorgon, fredag, påbörjas arbetet med parkeringsplats för att sedan övergå till lekplatsen. I mitten på nästa vecka kommer arbete påbörjas vid Falkenbergshuset, några träd som idag står på baksidan kommer tas ner under veckan.

Binab fortsätter med arbetet på asfalteringsytan utanför Stensbergsv. 15 och 13. Målning sker i garaget på Stensbergsv. 23 och blästring pågår av pelare i garagen på Stensbergsv. 13 och 15. 

Uppdatering inför v.50 (uppdaterat 5/12)

Nästa vecka fortsätter arbetet med asfalteringsytan på Stensbergsvägen 13.

Förhoppningsvis kan asfaltering ske på däcket på Stensbergsvägen 23 under veckan. Under veckan sker även målning av garaget. 

Renovering av entrétak på Stensbergsvägen 15 påbörjas. 

Uppdatering inför v.49 (uppdaterat 28/11)

Nästa vecka fortsätter arbetet med tätskikten på asfalteringsytan på Stensbergsvägen 23 och förhoppningsvis även 13. 

Troligtvis påbörjas byggnationen av de nya entréerna under veckan. 

Garagen är färdigschaktade för tillfället och i slutet av nästa vecka kommer betongentreprenören att påbörja sitt arbete i garaget på Stensbergsvägen 13. 

Uppdatering inför v.48 (uppdaterat 21/11)

Arbetet med asfalteringsytan på Stensbergsvägen 23, 13 och 15 kommer fortsätta även under v.48. Så fort vädret tillåter kommer tätskiktet läggas. Under veckan påbörjas även renoveringen av kantbalken på Stensbergsvägen 21. Detta innebär att trappan upp på asfaltsytan på Stensbergsv.21 kommer stängas av under arbetets gång.

Schakten runt pelarna i garaget på Stensbergsv. 15 fortsätter under nästa vecka och blir förhoppningsvis klara då. 

Slipningen av bjälklagen är färdig för denna gång. Under veckan 

Uppdatering v.47 (uppdaterat 18/11)

Under veckan fortsätter arbetet på asfalteringsytan på Stensbergsvägen 23, 13 och 15. Stor del av arbetena är väderberoende, vilket innebär att vid nederbörd måste vissa delar av tätskiktsarbetena avbrytas.

Schaktning runt pelarna i garaget på Stensbergsvägen 13 är nu klar. Schakt har påbörjats runt pelare i garaget på Stensbergsvägen 15 och kommer att pågå under hela veckan. 

Uppdatering v.45 (uppdaterat 2019-11-07)

Nästa vecka ska blästring av bjälklag 23 och 13 utföras av Binab som sedan fortsätter med att lägga tätskikt på bjälklag 23. Entre till hus 23 kan då bli avstängd under vissa perioder. Arbetet med att gjuta plintar fortsätter på bjälklag 15.

I garage 13 kommer schakten runt samtliga skadade pelare att påbörjas på måndag och fortsätter hela veckan. Det kan bli trångt vid parkeringarna utanför garage till hus 13 då schaktmassorna tillfälligt kommer att köras ut där. 

Uppdatering v.44 (uppdaterat 2019-11-01)

Under kommande vecka fortsätter arbetet med bjälklag 23,13 och 15. Detta innebär rivning av asfalt och diverse utrustning, borrning för brunnar, gjutning av plintar och schakt utmed bjälklag. 

Uppdatering v.43 (uppdaterat 2019-10-25)

Under nästa vecka fortsätter asfaltsrivningen på bjälklaget utanför Stensbergsvägen 23 och vi kommer samtidigt att påbörja asfaltsrivningen på Stensbergsvägen 13 och troligtvis även Stensbergsvägen 15. Vi kommer även att påbörja gjutning för plintar till pergola, håltagning för brunnar och rivning av belysningsstolpar. 

Uppdatering v.41 (uppdaterad 2019-10-11)

Nu närmar det sig byggstart för upprustningen av din nya utemiljö. Under v.42 kommer vi tillsammans med vår upphandlade entreprenör NCC påbörja etableringen av utrustning som krävs för att kunna utföra arbetet i ditt kvarter. Inom de närmsta två veckorna kommer vi även utföra en drönarflygning i ditt kvarter i syfte att inspektera och dokumentera inför kommande byggstart.

I samband med byggstarten kommer vi placera en anslagstavla i din trappuppgång där kommer vi anslå mer detaljerad information och hålla dig löpande uppdaterad om vad som händer runt din bostad. Samma information kommer även publiceras här, på vår hemsida. 

Skulle något oförutsett hända där vi snabbt behöver komma i kontakt med dig kan vi komma att skicka ut denna information via sms. Det är därför en god idé att kontrollera att vi har aktuella kontaktuppgifter till dig för framtida utskick. Dina kontaktuppgifter uppdaterar du inne på Mina sidor.

Produktionen beräknas pågå mellan oktober 2019 till oktober 2020 med ett planerat uppehåll under v.52 t.o.m. v.1. Arbetstiderna beräknas till 07.00 – 18.00 måndag – fredag.

Arbetet kommer inledningsvis att påbörjas på ”däcken” utanför Stensbergsvägen 23,13 och 15. För att underlätta arbetet för vår entreprenör ser vi gärna att du, som bor på någon av ovan nämnda adresser, använder dig av källaringången istället för huvudentrén när du ska ta dig till och från din bostad. Detta gäller även vid i och urlastning. Tack på förhand.

Uppdatering v.33 (uppdaterad 2019-08-16)

Måndagen den 19/8 arrangeras en kundträff där du som bor i kvarteret välkomnas att ta del av ett reviderat förslag på din nya utemiljö. Mötet hålls i Gula stugan mellan 16.00 – 18.30 och vi bjuder på fika. Representanter från Kalmarhem, BSV, NCC och Hyresgästföreningen finns på plats för att besvara eventuella frågor och ta emot synpunkter från dig som kund. Varmt välkommen!