Du är nu vid innehållet

GDPR – kamerabevakning

Hantering av personuppgifter vid kamerabevakning

Denna information gäller dig som befunnit dig på platser där Kalmarhem har kamerabevakning. Vilka de platserna är framgår av skyltning på respektive plats.

Inhämtning av personuppgifter

Personuppgifterna som hanteras är enbart kopplade till det som filmas.

Ändamålet

Kalmarhem har problem med att vissa kunder inte respekterar de regler som gäller i miljöhus, tvättstuga och i vissa gemensamma studentkök. Detta medför ett ökat tillsynsbehov från vår personal vilket i sin tur innebär ökade förvaltningskostnader.

Med detta som bakgrund har Kalmarhem tagit beslut att installera ett kameraövervakningssystem utan ljudupptagning i utvalda miljöhus, tvättstugor och gemensamma studentkök. Detta innebär att information kan lagras om vilken person som har in- och utpasserat vid en viss tidpunkt. Information om vart en viss person har befunnit sig vid en viss tidpunkt är en personuppgift som går att koppla till en fysisk person.

Rättslig grund

För att uppgifter enligt ovan ska få registreras, krävs det att syftet med registreringen väger upp för det integritetsintrång det innebär att få sina uppgifter behandlade. Kalmarhems syfte med behandlingen är att kunna säkerställa att bland annat våra ordningsregler följs. Kalmarhems intresse av att förhindra och komma till rätta med skadegörelse och misskötsamhet i miljöhus, tvättstuga och gemensamma studentkök väger i det här fallet tyngre än den enskildes intresse. Kameraövervakning är nödvändig för att uppfylla Kalmarhems intresse av att ha god ordning i miljöhus, tvättstuga samt gemensamma studentkök och att hålla nere förvaltningskostnaderna.

Materialet kommer endast kunna ses av den personal som arbetar i området och det raderas automatiskt efter tio dygn. Uppgifterna kommer inte att användas i de fall någon regelöverträdelse inte har förekommit. De åtgärder som kan komma att vidtas vid regelöverträdelser är att Kalmarhem kan anmoda en kund att vidta rättelse, kräva ersättning för skada etc. Regelöverträdelser som kan föranleda åtgärd enligt ovan kan vara till exempel misskötsamhet eller skadegörelse i miljöhus, tvättstuga och/eller gemensamma studentkök.

Enligt Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) behöver Kalmarhem inte söka tillstånd hos Länsstyrelsen eftersom Kalmarhem inte filmar område där allmänheten har tillträde.

Hur länge lagrar vi uppgifterna?

Personuppgifterna lagras inte längre tid än nödvändigt och kommer att finnas tillgänglig som längst i två veckor och sedan raderas, för användarnas säkerhets skull och för att de ovanstående rättigheterna ska tillgodoses.

Vilka rättigheter har jag som kund?

Dina rättigheter går att hitta i Dataskyddsförordningen, artikel 15 och 17. Om du anser att kamerabevakningen är felaktig eller att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.