Du är nu vid innehållet

Klimatpåverkan

Mål och delmål

Till år 2030 ska Kalmarhem halvera bolagets klimatpåverkan för att därefter nå nettonollutsläpp till år 2045 i linje med bland annat bygg- och anläggningssektorns färdplan mot fossilfrihet. För att vi ska lyckas med detta måste vi ta reda på hur stora utsläpp bolaget genererar och var i verksamheten de utsläppen sker. Vi har påbörjat en beräkning av Kalmarhems klimatpåverkan och vi har valt att göra det utifrån en extensiv definition av begreppet påverkan och även inkluderat utsläpp som ligger i andra och tredje led bort från den egna verksamheten eftersom de utsläppen kan ha minst lika stor påverkan på slutresultatet.

Klimatberäkningar

Våra klimatberäkningar är genomförda enligt Greenhouse Gas Protocol som är en internationell beräkningsstandard där utsläppskällor delas in i ”scopes” med direkta och indirekta utsläpp vilket gör att vi kan se var vi har våra största utsläppsposter. Med det som underlag har vi formulerat ett angreppssätt om att vi ska jobba med ”det som ger mest minskad klimatpåverkan, per investerad krona på enklaste sätt” genom att i projektledningsform ta fram och implementera strategier som styr mot att vi når våra klimatmål.

Vi har valt att ta ett stort ansvar när vi har gjort våra klimatberäkningar och av den anledningen är exempelvis kundernas transporter och kundernas avfall med i våra beräkningar. Den lätta lösningen hade varit att avsäga sig dessa utsläpp eftersom det inte är vi som genererar dem, men det är vi som skapar förutsättningarna för att våra kunder ska kunna minska sina utsläpp – och därför är vi även med och tar ansvar för dessa utsläpp. Flera av våra beräkningar är baserade på schabloner och uppskattningar vilket gör att de inte har en hundraprocentig exakthet men de ger oss en uppskattning på vilken storleksordning respektive utsläppspost ligger i. Detta gör det lättare för oss för att veta vilka områden vi ska fokusera på och kan börja agera på i stället för att fortsätta räkna tills det är helt exakt.

 

Scope 1
Scope 1 innefattar direkta utsläpp av växthusgaser t.ex. utsläpp från våra fordon och köldmedia från våra värmepumpar.

Källa 2022 2021
Köldmedia 4 152 kg CO2e 4 152 kg CO2e
Egna fordon 0 kg CO2e 6 021 kg CO2e
4 152 kg CO2e 10 173 kg CO2e

Scope 2
Scope 2 är indirekta utsläpp av växthusgaser från el och värme som används i våra fastigheter.

Källa 2022 2021
Elförbrukning 437 216 kg CO2e 429 013 kg CO2e
Fjärrvärmeförbrukning 136 155 kg CO2e 267 399 kg CO2e
573 371 kg CO2e 696 412 kg CO2e

Scope 3
Scope 3 utgörs av övriga indirekta utsläpp av växthusgaser t.ex. utsläpp från tillverkningen av alla produkter vi köper in eller våra kunders utsläpp från transporter och avfall.

Källa 2022 2021
Material och varor
i förvaltningen
3 802 843 kg CO2e 1 957 867 kg CO2e
Kundernas
transporter
5 154 869 kg CO2e 9 143 854 kg CO2e
Kundernas
elförbrukning
776 420 kg CO2e 223 465 kg CO2e
Kundernas avfall 3 090 734 kg CO2e 1 262 993 kg CO2e
Entreprenörernas transporter 5 000 kg CO2e 4 370 kg CO2e
Personalens resor till och från jobbet 23 000 kg CO2e 14 203 kg CO2e
Tjänsteresor 2 686 kg CO2e 2 782 kg CO2e
Indirekta utsläpp drivmedel 300 kg CO2e 2 717 kg CO2e
Elförbrukning (bränslerelaterade utsläpp) 146 247 kg CO2e 135 478 kg CO2e
Fjärrvärme-
förbrukning
(transport och produktion av bränsle)
191 707 kg CO2e 267 399 kg CO2e
Nybyggnation 3 744 746 kg CO2e 1 071 612 kg CO2e
Avfall 53 989 kg CO2e 41 626 kg CO2e
Förbruknings-
material
Beräkning pågår Beräkning pågår
Transporter vid leveranser Beräkning pågår Beräkning pågår
16 992 541 kg CO2e 14 086 739 kg CO2e

 

Våra fem största utsläppsposter

Utsläppspost 1: Kundernas transporter

Kundernas transporter är Kalmarhems i särklass största utsläppspost och är därför helt avgörande för om vi ska nå vårt mål som är att få ner dessa till netto-noll år 2030. I slutet av 2021 antogs Kalmarhems mobilitetsstrategi, som beskrivs mer nedan. I den framgår hur vi ska och behöver arbeta fram till 2030 med nulägen, önskvärda lägen, mål, mått och har olik grad av detaljering. Parallellt med framtagandet av strategin har vi ytterligare byggt ut vår laddinfrastruktur, utökat antalet bilar i delbilspoolen etc.

Kalmarhems mobilietsstrategi
Nästan varje dag finns ett behov av att förflytta sig. Vi ska till och från jobbet, skjutsa barn, handla mat och kanske upptäcka en annan stad över helgen. Mobilitet är ett brett begrepp som berör rörlighet och sättet vi transporterar oss på och kan definieras som behovet av att förflytta sig själv men också saker. På Kalmarhem arbetar vi starkt för att våra kunder ska kunna göra klimatsmarta val och vi vet att möjligheterna måste finnas där för att underlätta övergången till ett mobilitetssmart liv som gör det möjligt att transportera oss säkert, effektivt och miljösmart. Kalmarhems mobilitetsstrategi beskriver hur vi ska arbeta för att minska utsläppen från våra kunders transporter som är vår största utsläppspost. Här finns en stor möjlighet att påverka då intresset är stort från såväl bilbranschen, myndigheter som privatpersoner. Samhället går oavkortat mot en fossilfri mobilitet och Kalmarhem kan utgöra draglok i en sådan omställning genom att investera klokt i infrastruktur, mobilitetslösningar och kommunikation riktad mot beteendeförändringar. I strategin framgår att vi ska förbereda våra parkeringsplatser för laddinfrastruktur så att vi kan erbjuda laddmöjlighet på våra parkeringsplatser när kunder efterfrågar det. Strategin innehåller stort fokus på delningsekonomi och planer för utbyggnad av delbilspooler och undersökande av möjligheten till cykelpool och andra delningstjänster. Syftet med mobilitetsstrategin är att få ett helhetsgrepp över mobilitetsfrågan i hela fastighetsbeståndet och en tydlig strategi som visar hur vi ska arbeta med frågan för att nå nettonoll utsläpp från kundernas transporter senast år 2030.

Utsläppspost 2 – Underhåll och material i förvaltning

Varje år köper Kalmarhem in stora mängder material för underhåll av våra fastigheter. Det kan vara allt i från fönster och takpannor till vitvaror och toalettstolar. Allt detta material genererar så klart stora utsläpp av växthusgaser under produktionen och transporten. Med hjälp av HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening, inköpsfunktion åt allmännyttiga bostadsbolag) har vi beräknat våra utsläpp från allt material vi köper in på de avtalen som går via HBV. Denna beräkning är gjord med generiska data för respektive komponent, till exempel vad en tvättmaskin i snitt släpper ut. För att kunna göra exakta beräkningar och följa utvecklingen behöver vi få fram faktiska utsläpp från de produkter vi köper med hjälp av så kallade EPD:er (miljövarudeklarationer). Det är fortfarande något som många leverantörer saknar och Kalmarhem måste börja ställa krav på att detta ska finnas för att vi ska kunna jämföra produkter mot varandra och välja den som genererar minst klimatpåverkan. Vi har också börjat gruppera våra inköp/avrop inom underhåll och material i förvaltningen i olika poster för att hitta de som är stora (där ligger ju effekten) och går att påverka (där det finns hållbara alternativ som vi har rådighet att styra över vilka vi väljer) och allra helst utan att det påverkar kostnaden (åtminstone inte på fel håll). Under kommande år ska en strategi tas fram (motsvarande mobilitetsstrategin som tidigare nämnts) som beskriver hur Kalmarhem ska jobba med att minska klimatpåverkan från det material vi köper in till våra fastigheter, samt vilka mål och mätvärden vi ska ta fram till år 2030. Parallellt har vi börjat arbeta med åtgärder för att minska vår klimatpåverkan från materialet i våra underhållsprojekt och vi vågar påstå att det börjar bli en naturlig del för Kalmarhems projektledningsteam att i initialskedet inkludera hållbarhetsperspektivet och de som jobbar med hållbarhet för att få med olika krav och önskemål i projekteringen.

Utsläppspost 3 – Kundernas avfall

Kundernas avfall har en betydande stor påverkan på klimatet på grund av den mängd avfall som går till förbränning när det i själva verket hade kunnat återvinnas och användas på nytt. Någon form av avfall uppstår ju egentligen redan när någon producerar eller konsumerar något och här behöver vi bidra till att samhället som helhet kommer fram med cirkulära lösningar och förhoppningsvis så småningom teknik som hjälper människor att sortera det avfall som uppstår rätt och att det kan bli till nya värden i en cirkulär ekonomi.

I vår tredje utsläppspost finns en plan för hur vi i linjearbetet ska arbeta för att sänka klimatpåverkan från kunders avfall genom bland annat olika insatser som styr mot beteendeförändringar. Utsläppsposten är något som Kalmarhem inte direkt kan påverka eftersom det är våra kunders avfall vilket betyder att det är de som sorterar och slänger sitt avfall. Vi tror därför att vi behöver komplettera vår plan med en strategi och/eller aktivitet eftersom mängden avfall och hur stor den blir ligger så långt från vår verksamhet. Vad vi kan göra, är att skapa förutsättningar och informera så att våra kunder gör rätt och på så sätt minskar klimatpåverkan. Det vi vill uppnå är framför allt att en större del av avfallet sorteras och återvinns, den största delen av det osorterade avfallet är förpackningar som skulle kunna sorteras och återvinnas, men vi vill även att den totala mängden avfall ska minska.

Utsläppspost 4 – Energi x 3 (hushållsel, fjärrvärme och fastighetsel)

Kalmarhems fjärde största utsläppspost är den energi som används i fastigheterna. All energi som används i våra fastigheter i form av fjärrvärme, fastighetsel och hushållsel är också en stor källa till utsläpp av växthusgaser. Vi har utökat antalet solceller vilket innebär att vi nu har 17 solcellsanläggningar på egna tak som under året har producerat 286 754 kWh el. Detta förser våra fastigheter med energi som är hundra procent förnybar och dessutom lokalt producerad. Sedan tidigare har vi även fyra solfångaranläggningar som producerar varmvatten i stället för el till fastigheten och under året har dessa producerat 121 828 kWh värme vilket totalt ger ca 2 miljoner liter varmvatten per år. För att bidra till att förstärka Sveriges och Kalmars elproduktion ytterligare med lokal och förnybar el är vi även delägare i Rockneby Vind, Nöbble solpark och Törneby solpark. Våra andelar i anläggningarna genererar totalt 125 kW solkraft och 187 kW vindkraft. Elen kan köpas av Kalmarhems kunder men även andra intressenter som då kan förse sitt hem med en helt förnybar och klimatneutral el.

Utsläppspost 5 – Nyproduktion av bostäder

Att bygga ett nytt hus är något som genererar väldigt stora utsläpp av växthusgaser och vår femte största utsläppspost är därför ett område vi måste jobba starkt med om vi ska minska vår klimatpåverkan. I ett nyproduktionsprojekt är det stommen som står för största delen av utsläppen och då är det betong och stål som är de material som bidrar till störst utsläpp. Inom nyproduktion arbetar vi med att ta fram en strategi för hur vi ska utforma våra nyproduktioner i framtiden för att få så låg klimatpåverkan som möjligt. Då nyproduktionsprojekten för tillfället är pausade har vi valt att inte prioritera denna strategi, utan fokuserar istället på våra andra utsläppsposter men tanken är att strategin ska vara klar när det är dags att projektera för nästkommande nybyggnationsprojekt.