Du är nu vid innehållet

Biologisk mångfald

Totalt räknat har Kalmarhem en stor markyta i alla fastigheter vi äger och det innebär att det är mycket mark där vi kan ta vara på och främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Att arbeta med dessa frågor är något som är ganska nytt för Kalmarhem och vi har tittat på vilka metoder vi kan använda för att bedöma våra utemiljöer och ta reda på hur vi kan förbättra dessa.

Ester

Ett antal utemiljöprojekt har under året pågått där vi har testat att använda ESTER, vilket är ett verktyg som Boverket har tagit fram för att kartlägga ekosystemtjänster. Verktyget har använts för att hitta vilka områden som idag har brister för att på så sätt kunna förbättra dessa i samband med att utemiljön görs om.

Framöver kommer vi också påbörja arbetet med att ta fram en strategi på hur vi ska jobba med biologisk mångfald och ekosystemtjänster i alla våra fastigheter. Strategin kommer också innefatta uppsatta mål för vilken nivå vi vill ha på vår utemiljö när det gäller biologisk mångfald samt ekosystemtjänster och tanken är att målbilden ska sträcka sig över en tioårsperiod.