Du är nu vid innehållet

Ekologisk hållbarhet

Kalmars attraktionskraft bygger på att vi utvecklar en miljö där både människor och natur mår bra. Som bostadsbolag har vi en stor inverkan på vår närmiljö, men också på hur våra kunder kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Ungefär 30 procent av de som bor i hyresrätt i Kalmar bor i våra fastigheter, men det är många fler än så som påverkas av våra beslut.

Miljö och hållbarhet är en fråga för alla och på Kalmarhem arbetar vi aktivt för att underlätta för våra kunder att leva så klimatsmart som möjligt. För att lyckas måste vi skapa ett engagemang för hållbarhetsfrågor och inspirera till att leva mer klimatsmart.

Vi ser den ekologiska hållbarheten som en viktig fråga som vi arbetar med i hela verksamheten. Att vi har ett funktionsdugligt jordklot är en förutsättning för att våra sociala och ekonomiska system ska fungera och vi är gemensamt ansvariga för den värld vi lämnar till kommande generationer.

En stor del av naturens funktioner som exempelvis pollinering, vattenrening och klimatreglering är ovärderliga för oss och därför är det av högsta vikt att vi arbetar för att bevara dessa funktioner. Om en funktion skulle försvinna och behöva ersättas på konstgjord väg skulle det innebära enorma ekonomiska problem för oss. Många delar i det här är viktiga för oss som bostadsbolag. Vi vill att våra fastigheter ska finnas i en hållbar stad där vi inte har luftföroreningar, buller eller avsaknad av biodiversitet. Klimatförändringar drabbar oss och våra fastigheter och vi behöver anpassa oss efter stigande havsnivåer, fler värmeböljor, torka och skyfall. Vi har därför ett stort intresse av att minska dessa klimatförändringar i så hög grad som möjligt.

När vi har definierat våra tre viktigaste områden inom ekologisk hållbarhet har vi utgått från den aktuella forskningen och vetenskapen. Vi har bland annat tittat på planetens gränser och de globala målen i Agenda 2030. Utifrån detta har vi sammanställt de områden som vetenskapen tycker är viktigast att fokusera på och därefter gjort en bedömning över vilka av dessa områden som Kalmarhem har störst möjlighet att påverka. Vi har kommit fram till tre huvudområden inom ekologisk hållbarhet som Kalmarhem ska fokusera på de kommande tio åren.

Våra huvudområden inom ekologisk hållbarhet

Öka graden av biologisk mångfald och underlätta för ekosystemtjänster i fastighetsbestånd och verksamhet.

Öka vår cirkularitet i fastighetsbestånd och verksamhet.

Minska vår klimatpåverkan.

Klimatinitiativet

Vi är med i Klimatinitiativet som är allmännyttans gemensamma upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.

I Klimatinitiativet finns det två uppsatta mål som innebär:

  • Bostadsbolaget ska vara fossilbränslefritt senast år 2030
  • Energianvändningen ska effektiviseras med 30 procent till år 2030 jämfört med år 2007.