Du är nu vid innehållet

GDPR – vid rekrytering och för anställda

Kalmarhem värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera dessa riktlinjer.

Kalmarhem AB 556526-5906 är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Denna information gäller för dig som är arbetssökande eller anställd hos oss.

För att få registrera personuppgifter krävs laglig grund. I fallet för arbetssökande är grunden berättigat intresse. För anställda finns flera lagliga grunder enligt nedan:

 • Avtal: Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den
 • Intresseavvägning: Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.
 • Rättslig förpliktelse: Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.
 • Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse: Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att utföra sina myndighetsuppgifter eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

För arbetssökande

Vilka personuppgifter kan vi komma att registrera?

Följande personuppgifter kan vi komma att registrera:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mejladress
 • CV och Personligt brev
 • Betyg och intyg
 • Resultat från personlighetstester
 • Noteringar från referenstagning

Observera att andra uppgifter än de som är listade ovan kan komma behöva att registreras. Du ombeds som sökande att säkerställa att din ansökan endast innehåller information du godkänner att vi registrerar.

Med vem delar vi informationen?

Personuppgifterna kan komma att delas med personer som arbetar med rekrytering på uppdrag av Kalmarhem AB och ev. andra samarbetspartners inom säkerhet och tillhandahållande av system. De kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad kandidatbedömning eller bakgrundskontroll för slutkandidater samt vid supportärenden gällande system. De företagen är att anse som personuppgiftsbiträden till oss och kommer att följa våra behandlingsregler.

Hur länge behandlar vi informationen?

Uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess sparas under rekryteringsperioden och därefter i två (2) år, detta gäller även spontanansökningar. Du kan när som helst under den här perioden begära att få dina uppgifter raderade (se under rubriken ”Hantering av dina personuppgifter”).

För anställda

Varför registrerar vi dina personuppgifter?

När du blir anställd på Kalmarhem ingår du ett avtal med oss som arbetsgivare. I detta förhållande krävs att vi som arbetsgivare registrerar en mängd personuppgifter om dig. Detta gör vi för att vi måste uppfylla gällande lagstiftning som arbetsgivare i Sverige. Exempel på dessa kan vara arbetsmiljölagstiftning, diskrimineringslagstiftning, lag om sjuklön, semesterlagen, skattelagstiftning Offentlighetsprincipen och arkivlagen.

Vilka personuppgifter kan vi komma att registrera?

Följande personuppgifter kan vi komma att registrera:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Mejladress
 • Bankkontonummer
 • CV och Personligt brev
 • Resultat från personlighetstester
 • Noteringar från referenstagning
 • Lön, pension och förmåner
 • Kön
 • Anställningshistorik och tidrapportering
 • Sjukhistorik
 • Fotografier
 • Familjeförhållande – Närmast anhörig som nödkontakt. Antal barn samt deras födelseår om du har små barn som du är berättigad ersättning från Försäkringskassan för.
 • Allergier och överkänslighet mot
 • Information kopplat till dina prestationer såsom kompetensinventering, medarbetar- och lönesamtal samt genomgångna kurser.

Observera att andra uppgifter än de som är listade ovan kan komma behöva att registreras. Kalmarhem behandlar även online identifikatorer som IP-/ MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare via cookies.

Med vem delar vi informationen?

Uppgifterna kan också komma att användas för utskick, statistik och rapportering t.ex. till Skatteverket, SCB och arbetsgivarorganisationer.

Hur länge sparar vi informationen?

Arkiveringstiden för anställningsavtal, lönespecifikationer och kontrolluppgifter sparas tillsvidare. Information om hälsotillstånd och övrig information sparas bara under den perioden det är relevant. Allra senast ett år efter avslutad anställning raderas informationen. Uppgift om närmast anhörig tas bort direkt vid anställnings upphörande.

Uppgifter som lagras baserat på samtycke hanterar vi till dess att samtycket återkallas.

I de fall det förekommer andra lagringsperioder än de som angivits ovan kommer vi att informera om detta i avtal eller på annat sätt. Du kan också alltid höra av dig till oss om du har frågor.

Hantering av dina personuppgifter

Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom Kalmarhem AB som gäller:

 • begäran om ett registerutdrag avseende personuppgifter som finns registrerade om dig själv
 • önskemål om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter
 • invändning mot behandlingen av personuppgifter
 • önskemål om radering
 • överföring eller korrigering av personuppgifter Vänd dig till närmsta chef eller arbetsledare.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)