Du är nu vid innehållet

GDPR – generella bestämmelser för hantering av personuppgifter

Denna information gäller för dig som finns i Kalmarhems register och dokument och som avser förhållanden som inte gäller anställning, jobbsökande, hyresgäst eller bostadssökande (för de ändamålen se separata bestämmelser).

Kalmarhem AB 556526-5906 är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Dina personuppgifter kommer behandlas med ändamålen att Kalmarhem ska kunna uppfylla skyldigheter som hyresvärd samt kunna bedriva förvaltnings- och uthyrningsverksamhet.

Inhämtning av personuppgifter

De personuppgifter som Kalmarhem behandlar inhämtas främst direkt från dig i samband med tecknande av avtal eller annan kontakt. Därutöver inhämtar vi personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register. Det även för att försäkra oss om att uppgifterna är korrekta.

I olika sammanhang, oavsett om det finns ett avtalsförhållande eller ej, kan Kalmarhem kontakta dig eller du kan kontakta Kalmarhem. Beroende på anledningen till kontakten kan de personuppgifter som anges i kontakten komma att sparas hos Kalmarhem. I största möjliga mån kommer detta att klargöras direkt i kommunikationen med dig. Vill du ha närmare information om det eller önskar att eventuella personuppgifter raderas, se kontaktuppgifter nedan.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter om dig som behandlas är främst namn, kontaktuppgifter, personnummer (i vissa fall) och eventuellt ytterligare uppgifter i enlighet med vad som anges i tillämpliga avtal eller information.

Kalmarhem behandlar även online identifikatorer som IP-/ MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare via cookies.

Syfte

Det huvudsakliga ändamålet med Kalmarhems behandling av personuppgifter är att kunna uppfylla förpliktelser och avtal samt vidta åtgärder som begärts innan eller efter att ett avtal har träffats. Dessutom för att uppfylla krav som ställs på Kalmarhem enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Värt att notera att dina personuppgifter kan komma att behandlas av Kalmarhem kopplat till att din arbetsgivare har tecknat ett avtal med oss. Rättslig grund enligt Dataskyddsförordningen är avtal.

Kalmarhem behandlar även personuppgifter för marknadsföringsändamål, statistik, systemtester, säkerhets-, marknads-, leverantörs- och kundanalyser. Därutöver behandlas uppgifterna i syfte att samla och analysera information om nuvarande kunder, leverantörer, intressenter och andra samarbetspartners av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter kan även användas för kundundersökningar, inbjudningar till event/evenemang och för att besvara frågor samt i övrigt behandla dina frågor eller ärenden. Rättslig grund enligt Dataskyddsförordningen är intresseavvägning.

Utlämnande

Vi är restriktiva med att lämna ut dina personuppgifter till andra parter. Personuppgifter kan dock komma att hanteras av myndighet eller kommun i de fall vi är skyldiga att lämna ut uppgifter. Dina personuppgifter kan också komma att hanteras av Kalmarhems externa samarbetspartners inom till exempel kundundersökning, fastighetsunderhåll, revision, säkerhet, passagesystem och tillhandahållande av system. Personuppgifterna kommer huvudsakligen att behandlas inom EU och EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU och EES för Kalmarhems räkning så upprättas ett särskilt avtal med leverantören kring överföring till tredje land för att säkerställa trygg personuppgiftsbehandling.

Marknadsföring

Om personuppgifter samlas in eller används för direktmarknadsföringsändamål följer Kalmarhem vad som anses vara god sed på området.

Gallring

Personuppgifter kopplade till avtal gallras bort när tid för eventuella anmärkningar kopplade till ett upphört avtal har passerats. Tiderna varierar beroende på typ avtal.

Personuppgifter som behandlas kopplat till intresseavvägning rensas i normalfallet efter maximalt 24 månader efter det att ärendet stängts alternativt sedan senaste kontakt om vi inte har något aktuellt avtalsförhållande.

Uppgifter som lagras baserat på samtycke hanterar vi till dess att samtycket återkallas.

Vill du veta mer om det är några särskilda lagringstider som gäller för dina uppgifter hos Kalmarhem kan du alltid höra av dig till oss på kundservice@kalmarhem.se.

Vid frågor rörande personuppgiftsbehandling, besök www.kalmar.se/integritetspolicy. Det kan gälla följande:

  • begäran om ett registerutdrag avseende personuppgifter som finns registrerade om dig själv
  • önskemål om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter
  • invändning mot behandlingen av personuppgifter
  • önskemål om radering
  • överföring eller korrigering av

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter finns på Integritetsskyddsmyndigheten hemsida.