Du är nu vid innehållet

Våra allmänna avtalsvillkor

När du ingår i ett bostadsavtal med oss accepterar du samtidigt våra allmänna avtalsvillkor. Dessa bifogas alltid till ditt hyresavtal vid tidpunkten för avtalsskrivning.

Kalmarhem AB:s allmänna Avtalsvillkor

Punkt 1 – 7 avser villkor gällande kontrakt som ingås mellan Kalmarhem AB och hyresgästen (hädanefter kallat ”kunden”) avseende bostäder, studentbostäder, ungdomsbostäder, förråd, garageplats och garageplats med laddstolpe.

Punkt 8 avser villkor gällande bilplats och carport.

1. Bostad, Studentbostad & Förråd
1.1 Kunden äger inte nedsättning av hyran för den tid varunder hyresvärden utrotar ohyra, låter utföra arbete för att sätta ett objekt i avtalat skick eller sedvanligt underhåll av objektet eller fastigheten i övrigt. Arbete ska dock ske utan onödig tidsspillan.
1.2 Hyresvärden tillhandahåller värme och varmvatten, om ej annat avtalats, med undantag av den tid då nödvändig översyn eller reparation av värmepump, värmeväxlare eller annan värmekälla och därtill hörande ledningar verkställs. Arbetena ska dock ske utan onödig tidsspillan.
1.3 Hushållsström ingår inte i hyran, utom när detta särskilt anges. Som kontraktsinnehavare av objektet är du skyldig att teckna ett elavtal med ett elhandelsbolag eller om angivet, Individuell mätning hos Kalmarhem under hela hyresperioden.
1.4 Hyresvärden svarar inte för underhåll av persienner eller övriga inventarier som ej ingår i objektsstandarden.
1.5 Kunden förbinder sig att
a. inte utan hyresvärdens medgivande företa ändringsarbeten i objektet utöver vad som följer av hyreslagen.
b. inte utan tillstånd sätta upp skyltar, utomhusantenner, paraboler och markiser. Tillstånd kan förenas med villkor beroende av speciella krav från myndighet eller hyresvärd.
c. noga följa för fastigheten och dess uteområden gällande ordningsföreskrifter, t ex avseende källsortering.
d. när objektet är ledig till uthyrning, låta den visas ny kund på lämplig tid om så är överenskommet mellan Kalmarhem AB och den potentiellt nya kunden.
e. vid hyrestidens utgång lämna objektet, tillhörande förråd, eventuell uteplats och övriga tillhörande utrymmen väl rengjorda.
f. vid avflyttning återlämnas samtliga till objektet och övriga utrymmen hörande nycklar och RFID-taggar, även de som på ett eller annat sätt anskaffats av kunden mot eventuell kostnad.
g. inte använda trapphus till förvaring av privata ägodelar.
h. inte nyttja balkong/uteplats som upplagsplats för t ex sopor, tidningar och annat brännbart material.
i. att inneha hemförsäkring.

2. Särskilda bestämmelser bostad, student- & ungdomsbostad
2.1 Giftiga djur samt orm
Det är förbjudet för kund eller för vilka hen ansvarar för att hålla giftiga djur i objektet eller därtill hörande utrymmen. För att hålla ogiftig orm krävs tillstånd enligt 4§ i Kalmar Kommuns lokala föreskrifter för att skydda hälsa och miljö.
2.2 Markbostad
I förekommande fall av markbostad ska den till bostaden hörande tomten skötas av kunden enligt i de fall angiven bilaga. Avsikten är att tomtområdet alltid ger ett välvårdat och välansat intryck. Vad som avses med till bostaden hörande tomt fastställs av hyresvärden. Kund boende på 1: a våningsplanet alternativt en trappa, förbinder sig att ombesörja städning och snöröjning av utvändig trappa och tillhörande vilplan samt yta ut till allmän gång. Kunden har inte rätt att utföra byggnadsarbeten på byggnaden eller tomt utan hyresvärdens skriftliga medgivande. Kunder som missköter tomt och där hyresvärden måste vidtaga åtgärder debiteras för utfört arbete.
2.3 Brandvarnare
Hyresvärden ansvarar för installation av brandvarnare i objektet. Kunden har ansvaret för tillsyn, skötsel och funktionskontroll av brandvarnaren. Då brandvarnaren inte fungerar ska hyresgästen omgående anmäla detta till hyresvärden. Brandvarnaren tillhör objektet. Kalmarhem är inte ansvarig om brandvarnaren inte fungerar vid brand.

3. Garageplats
3.1 Garageplatsen upplåtes i befintligt skick och kan ej överlåtas till annan utan särskilt tillstånd från hyresvärden.
3.2 Garageplatsen är endast avsedd för motorfordon. Husvagnar, andra typer av släpfordon samt kringutrustning så som däck, kartonger eller annan materiel får således ej utan hyresvärdens tillstånd uppställas på objekt av typerna garageplats eller gemensamt garage.
3.3 Kunden får inte utöver befintliga skyddsanordningar anbringa ytterligare sådana eller andra anordningar av beständig eller tillfällig karaktär.
3.4 Fordon, som är i sådant skick att det av hyresvärden bedöms vara fordonsvrak, får ej förvaras uppställt på garageplatsen. Har kunden efter uppmaning ej flyttat sådant fordon, äger hyresvärden flytta detta till särskild uppställningsplats samt skrota fordonet så snart det lämpligen kan ske. Kunden är skyldig ersätta kostnaderna i samband med flyttning och skrotning av fordonsvrak.
3.5 Önskar kunden uppsätta skylt med bilnummer skall skylten och uppsättningsanordningen godkännas av hyresvärden.
3.6 Underhåll av garageplatsen och därtill hörande anordningar med undantag av ovannämnda skylt bekostas och ombesörjes av hyresvärden.
3.7 Hyresvärden äger tillträde till garageplatsen för utförande av erforderliga reparations- och underhållsarbeten.
3.8 För infart till och utfart från garageplatsen skall kunden begagna för ändamålet iordningställd mark eller anordning.
3.9 Om icke annat angivits under särskilda bestämmelser svarar hyresvärden för sedvanlig renhållning, snöröjning och sandning på infartsväg till garageplatsen medan det åligger kunden att svara för dessa uppgifter i vad avser själva garageplatsen eller framför förekommande garagedörrar och garageplan.
3.10 Hyresvärden fritager sig från allt ansvar för skada av vad slag det må vara på kundens fordon eller däri förvarad egendom, såvida skadan icke uppkommit genom hyresvärdens eget vållande. Hyresvärden fritager sig därjämte från ansvar för intrång från övriga.
3.11 För tillfälligt hinder eller men i nyttjanderätten till följd av underhållsarbeten på garageplatsen eller andra därmed jämförliga omständigheter ska hyresgästen inte ha rätt till nedsättning av avgiften.
3.12 Nyttjanderätten till i detta avtal upplåten fordonsuppställningsplats får icke utan hyresvärdens medgivande överlåtas eller inskrivas.

4. Garageplats med laddstolpe
4.1 Kunden förbinder sig att
a. att elbilar/laddhybrider får inte laddas i Schuko-uttag, som t.ex. motorvärmare eller andra uttag i garaget.
b. att anslutningskabel anskaffas av hyresgästen, vid laddplats för elbil/laddhybrid krävs en TYP2-kabel.
c. att endast S-märkta elapparater och anslutningskablar får användas.
d. att eluttaget alltid ska hållas låst.
e. att anslutningskabel inte får vara ansluten till eluttaget då kabeln inte är kopplad till elapparat.
f. att hyresgästen omgående ska anmäla uppkommet fel på eluttaget till hyresvärden.
g. att hyresgästen ansvarar för att elapparaten och anslutningskabeln vid användningen är i fullgott skick.
h. att laddplatser för elbil/laddhybrid är utrustade med ett TYP2-uttag med 3,7 kW, 1 fas 16A.
4.2 För att få nyttja en garageplats med laddstolpe krävs att man innehar en hybrid eller elbil om inget annat skriftligen överenskommits. Kontraktet kan komma att hävas med omedelbar verkan i de fall fordonsuppställningsplatsen förvärvats på felaktiga grunder.

5. Betalning
5.1 Hyra skall erläggas i förskott och vara Kalmarhem AB tillhanda senast sista vardagen varje kalendermånad.
5.2 Vid försenad inbetalning äger Kalmarhem AB rätt att ta ut en påminnelseavgift.
5.3 Vid inkassokrav tillkommer en lagstadgad avgift debiterad av inkassobolag. Ytterligare avgifter kan komma att förekomma i de fall fordran inte erläggs enligt inkassobolagets angivelse.
5.4 Enligt Mervärdesskattelagen är hyresvärden skyldig att debitera moms för uthyrning av fordonsuppställningsplatser om avtalet inte är knutet till en samtidig förhyrning (av hyresvärden) av bostad, studentbostad eller verksamhetslokal.

6. Andrahandsuthyrning (gäller ej ungdomsbostad)
6.1 Andrahandsuthyrning är endast giltigt under förutsättning att förstahandshyresgästen erhåller samtycke från hyresvärden eller att hyresnämnden meddelar beslut om tillstånd till andrahandsuthyrning.
6.2 Det åligger andrahandshyresgästen att väl vårda objektet och genast till förstahandshyresgästen och Kalmarhem AB anmäla eventuella skador, brister och förekomst av ohyra och skadeinsekter.
6.3 Andrahandshyresgästen får inte överlåta eller upplåta objektet i sin tur.
6.4 Ändras hyran eller avtalsvillkoren för objektet på grund av avtal mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen eller efter träffad förhandlingsöverenskommelse enligt gällande förhandlingsklausul, skall ändringen gälla även andrahandsavtalet.
6.5 Andrahandshyresgästen förbinder sig att under hyrestiden följa de ordningsföreskrifter som gäller för fastigheten enligt uthyrarens hyresavtal med hyresvärden.
6.6 Andrahandshyresgästen ansvarar för skada eller förlust av inventarier samt för skador på objektet och gemensamma utrymmen som uppkommer genom hens vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hen ansvarar för. Andrahandshyresgästen är inte skyldig att ersätta skada som uppkommit genom normalt slitage.

7. Personuppgifter
Här kan du läsa mer om aktuell hantering av personuppgifter.

8. Bilplats och caport
8.1 Nyttjanderättshavaren får inte utöver befintliga skyddsanordningar sätta upp ytterligare sådana eller andra anordningar av permanent eller tillfällig karaktär.
8.2 Önskar nyttjanderättshavaren sätta upp skylt med bilnummer ska skylten och uppsättningsanordningen godkännas av upplåtaren.
8.3 Nyttjanderättshavaren förbinder sig att på bilplatsen inte utan upplåtarens samtycke låta uppställa annat än fullt funktionsdugliga fordon, såsom fordon i ej körbart skick eller fordonsvrak.
8.4 Underhåll av bilplatsen och därtill hörande anordningar med undantag av ovan nämnda skylt bekostas och ombesörjs av upplåtaren.
8.5 Nyttjanderättshavaren får inte låta utföra biltvätt på bilplatsen.
8.6 Upplåtaren har rätt till att få tillträde till bilplatsen för att utföra nödvändiga reparations- och underhållsarbeten.
8.7 För infart till och utfart från bilplatsen ska nyttjanderättshavaren använda mark som har iordningställts för ändamålet.
8.8 Om inte annat har angetts under särskilda bestämmelser svarar upplåtaren för sedvanlig renhållning, snöröjning och sandning på infartsväg till bilplatsen medan nyttjanderättshavaren svarar för sådana åtgärder när det gäller själva bilplatsen.
8.9 Upplåtaren friskriver sig från ansvar för all skada på nyttjanderättshavarens fordon och på egendom som förvaras i fordonet, såvida skadan inte har uppkommit genom upplåtarens eget vållande. Upplåtaren friskriver sig också från ansvar för intrång från obehöriga.
8.10 För tillfälligt hinder eller men i nyttjanderätten till följd av underhållsarbeten på bilplatsen eller andra därmed jämförbara förhållanden har nyttjanderättshavaren inte rätt till nedsättning av hyran. Ej heller vid andra hinder eller men i nyttjanderätten, som ej beror på upplåtarens vårdslöshet, har nyttjanderättshavaren rätt till nedsättning av hyran eller annan ersättning.
8.11 För upplåtelse av bilplats med eluttag eller laddare gäller särskilt
– att för ändamålet godkänd adapter och anslutningskabel utöver fast kabel tillhandahålls av nyttjanderättshavaren,
– att endast elapparat, adapter och anslutningskabel som uppfyller gällande säkerhetskrav får användas,
– att eluttaget inte får användas för laddning av el/hybridfordon om det inte särskilt godkänts av upplåtaren,
– att eluttaget alltid ska hållas låst,
– att anslutningskabel inte får vara ansluten till eluttaget då kabeln inte är kopplad till elapparat,
– att nyttjanderättshavaren omedelbart till upplåtaren ska anmäla uppkommet fel på eluttaget eller laddaren,
– att nyttjanderättshavaren ansvarar för att elapparat, anslutet fordon, och anslutningskabel och adapter vid användningen är i fullgott skick,
– att endast det eluttag eller den laddstolpe som tillhör bilplatsen får användas,
– att säkerhetsföreskrifter och bruksanvisning som framgår av anslag vid laddaren eller som tillställts nyttjanderättshavaren på annat sätt iakttas vid användning av laddaren.
8.12 Nyttjanderätten till bilplatsen enligt detta avtal får inte utan upplåtarens medgivande överlåtas eller inskrivas.
8.13 Nyttjanderättshavarens rätt enligt detta avtal är förverkad och upplåtaren berättigad att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om nyttjanderättshavaren inte i rätt tid betalar angiven avgift tillsammans med förekommande tillägg och moms eller i övrigt bryter mot bestämmelserna i 8 kap 23 § jordabalken.
8.14 För nyttjanderätten av bilplatsen gäller särskilda ordningsföreskrifter*.
8.15 Bilplatsen får ej upplåtas i andra hand utan skriftligt tillstånd från upplåtaren.

* Hyr du bilplats (för elbil, motorvärmare, rörelsehindrad) är denna endast avsedd för personbil. Fordon som är i sådant skick att det av Kalmarhem bedöms vara fordonsvrak får inte uppställas på bilplatsen, inte heller husbilar, husvagnar eller andra släpfordon.