Du är nu vid innehållet

Våra allmänna avtalsvillkor

När du ingår i ett bostadsavtal med oss accepterar du samtidigt våra allmänna avtalsvillkor. Dessa bifogas alltid till ditt hyresavtal vid tidpunkten för avtalsskrivning.

1. Allmänna villkor
1.1 Kunden äger inte nedsättning av hyran för den tid varunder hyresvärden utrotar ohyra, låter utföra arbete för att sätta lägenheten i avtalet skick eller sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten i övrigt. Arbete ska dock ske utan onödig tidsspillan.
1.2 Hyresvärden tillhandahåller värme och varmvatten, om ej annat avtalats, med undantag av den tid då nödvändig översyn eller reparation av värmepump, värmeväxlare eller annan värmekälla och därtill hörande ledningar verkställs. Arbetena ska dock ske utan onödig tidsspillan.
1.3 Hyresvärden svarar inte för underhåll av persienner eller övriga inventarier som ej ingår i bostadsstandarden. Hushållsström ingår inte i hyran, utom när detta särskilt anges. Som avtalsinnehavare av lägenheten är du skyldig att teckna ett elavtal med ett elhandelsbolag eller om angivet, Individuell mätning hos Kalmarhem under hela hyresperioden.

1.4 Kunden förbinder sig att
a. inte utan hyresvärdens medgivande företa ändringsarbeten i lägenheten utöver vad som följer av hyreslagen.
b. inte utan tillstånd sätta upp skyltar, utomhusantenner, paraboler och markiser. Tillstånd kan förenas med villkor beroende av speciella krav från myndighet eller hyresvärd.
c. noga följa för fastigheten och dess uteområden gällande ordningsföreskrifter, t ex avseende källsortering.
d. när bostaden är ledig till uthyrning, låta den visas ny kund på lämplig tid.
e. vid hyrestidens utgång lämna lägenheten, tillhörande förråd, eventuell uteplats och övriga tillhörande utrymmen väl rengjorda.
f. vid avflyttning återlämnas samtliga till lägenheten och övriga utrymmen hörande nycklar och RFID-taggar, även de som anskaffats av hyresgästen mot eventuell kostnad.
g. inte använda trapphus till förvaring av privata ägodelar.
h. inte nyttja balkong/uteplats som upplagsplats för t ex sopor, tidningar och annat brännbart material.
i. att inneha hemförsäkring.

2. Betalning
2.1 Hyra skall erläggas i förskott och vara Kalmarhem tillhanda senast sista vardagen varje kalendermånad.
2.2 Vid försenad inbetalning äger hyresvärden rätt att ta ut en påminnelseavgift.
2.3 Vid inkassokrav tillkommer en lagstadgad avgift debiterad av inkassobolag. Ytterligare avgifter kan komma att förekomma i de fall fordran inte erläggs enligt inkassobolagets angivelse.

3. Andrahandsuthyrning
3.1 Andrahandsuthyrning är endast giltigt under förutsättning att förstahandshyresgästen erhåller samtycke från hyresvärden eller att hyresnämnden meddelar beslut om tillstånd till andrahandsuthyrning.
3.2 Det åligger andrahandshyresgästen att väl vårda bostaden och genast till förstahandshyresgästen och hyresvärden anmäla eventuella skador, brister och förekomst av ohyra och skadeinsekter.
3.3 Andrahandshyresgästen får inte överlåta eller upplåta bostaden i sin tur.
3.4 Ändras hyran eller avtalsvillkoren för bostaden på grund av avtal mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen eller efter träffad förhandlingsöverenskommelse enligt gällande förhandlingsklausul, skall ändringen gälla även andrahandsavtalet.
3.5 Andrahandshyresgästen förbinder sig att under hyrestiden följa de ordningsföreskrifter som gäller för fastigheten enligt uthyrarens hyresavtal med hyresvärden.
3.6 Andrahandshyresgästen ansvarar för skada eller förlust av inventarier samt för skador på lägenhten och gemensamma utrymmen som uppkommer genom hens vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hen ansvarar för. Andrahandshyresgästen är inte skyldig att ersätta skada som uppkommit genom normalt slitage.

4. Särskilda bestämmelser
4.1 Giftiga djur samt orm
Det är förbjudet för kund eller för vilka hen ansvarar för att hålla giftiga djur i hyrd bostad eller därtill hörande utrymmen. För att hålla ogiftig orm krävs tillstånd enligt 4§ i Kalmar Kommuns lokala föreskrifter för att skydda hälsa och miljö.
4.2 Markbostad
I förekommande fall av markbostad ska den till lägenheten hörande tomten skötas av kunden enligt i de fall angiven bilaga. Avsikten är att tomtområdet alltid ger ett välvårdat och välansat intryck. Vad som avses med till huset hörande tomt fastställs av hyresvärden. Kund boende på 1:a våningsplanet alternativt en trappa, förbinder sig att ombesörja städning och snöröjning av utvändig trappa och tillhörande vilplan samt yta ut till allmän gång. Kunden har inte rätt att utföra byggnadsarbeten på byggnaden eller tomt utan hyresvärdens skriftliga medgivande. Kunder som missköter tomt och där hyresvärden måste vidtaga åtgärder debiteras för utfört arbete.
4.3 Brandvarnare
Hyresvärden ansvarar för installation av brandvarnare i lägenheten. Kunden har ansvaret för tillsyn, skötsel och funktionskontroll av brandvarnaren. Då brandvarnaren inte fungerar ska hyresgästen omgående anmäla detta till hyresvärden. Brandvarnaren tillhör bostaden. Kalmarhem är inte ansvarig om brandvarnaren inte fungerar vid brand.
4.4 Personuppgifter
För aktuell hantering av personuppgifter – besök kalmarhem.se/personuppgifter.