Du är nu vid innehållet

Hantering av personuppgifter

På Kalmarhem arbetar vi systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd för att säkerställa en säker hantering av information och personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter med stor omsorg. Du ska kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss.

Kalmarhem AB med organisationsnummer 556526-5906 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget. Vi behandlar personuppgifter bland annat i samband med bostadsuthyrning, vid rekrytering och för medarbetare. Personuppgifter behandlas med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling. Information om vår personuppgiftsbehandling uppdateras och publiceras löpande.

Lagstiftning från den 25 maj 2018

EU har beslutat om ett generellt dataskyddsdirektiv (GDPR – dataskyddsförordningen) för hela EU. Från och med den 25 maj 2018 gäller det nya dataskyddsdirektivet som lag i Sverige. Den lagen ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PUL. Lagen är subsidiär vilket innebär att andra lagar har företräde, som till exempel arkivlagen och bokföringslagen. Mycket är likt PUL men kraven på hur vi som företag får behandla personuppgifter skärps och enskilda personers rättigheter till sina uppgifter blir starkare.

Kalmarhem har anpassat våra rutiner till den nya lagen och säkerställt att vi följer de nya reglerna för hantering av personuppgifter.

Personuppgifter är information kopplat till dig

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Detta kan vara till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, bilder mm. Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss och vi värnar om den personliga integriteten. Vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Vi lyder även under offentlighetsprincipen och vi är därför i vissa fall tvingade att lagra, arkivera och lämna ut uppgifter i större utsträckning än vad dataskyddsförordningen tillåter. Till exempel genom tryckfrihetsförordningen och arkivlagen.

Så här behandlar Kalmarhem dina personuppgifter

Kalmarhem behandlar personuppgifter för att kunna administrera och hantera kontakten med dig som kund, sökande eller samarbetspartner. Personuppgifter lämnas och hämtas in, innan och i samband med att du registrerar dig hos oss, skriver avtal med oss eller övriga händelser i samband med vår relation. Vid inledande av kund- och leverantörsrelation och vid vissa betalningar kan vi komma att kontrollera personuppgifterna mot kreditupplysningsföretag och myndigheter. Vi behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet, till exempel namn, personnummer och adress. Vi sparar uppgifterna så länge de behövs för syftet och raderar eller uppdaterar uppgifterna enligt särskilda rutiner som bygger på branschregler från Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig ett antal rättigheter till hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som Kalmarhem behandlar. Du har också rätt att begära att dina uppgifter rättas, kompletteras eller raderas. Detta gäller under förutsättning att vi inte enligt lag eller annan rättslig förpliktelse måste spara dina uppgifter.

Här hittar du komplett information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Generella bestämmelser om hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter vid uthyrning

Hantering av personuppgifter vid rekrytering samt för anställda

Hantering av personuppgifter vid kamerabevakning