Du är nu vid innehållet

Klimatpåverkan

Mål och delmål

Till år 2030 ska Kalmarhem halvera bolagets klimatpåverkan för att därefter nå nettonollutsläpp till år 2045 i linje med bland annat bygg- och anläggningssektorns färdplan mot fossilfrihet. För att vi ska lyckas med detta måste vi ta reda på hur stora utsläpp bolaget genererar och var i verksamheten de utsläppen sker. Vi har påbörjat en beräkning av Kalmarhems klimatpåverkan och vi har valt att göra det utifrån en extensiv definition av begreppet påverkan och även inkluderat utsläpp som ligger i andra och tredje led bort från den egna verksamheten eftersom de utsläppen kan ha minst lika stor påverkan på slutresultatet.

Kalmarhems klimatpåverkan – så här ser den ut!

Våra klimatberäkningar följer GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) som är en internationell beräkningsstandard. Enligt denna delas utsläppskällor in i scopes, med direkta och indirekta utsläpp. Under 2021 kommer vissa beräkningar som redan är utförda (exempelvis nyproduktion av bostäder) att förfinas och säkerställas, och de beräkningar som ännu inte är gjorda kommer att genomföras. Vi kommer att göra analyser och vikta parametrarna var finns det mest klimatpåverkan att “hämta” och till vilken kostnad och som vi kan påverka mot varandra.

Scope 1
Scope 1 innefattar direkta utsläpp av växthusgaser t.ex. utsläpp från våra fordon och köldmedia från våra värmepumpar.

Källa Utsläpp
Köldmedia 4 152 kg CO2e
Egna fordon 6 021 kg CO2e
10 173 kg CO2e

Scope 2
Scope 2 är indirekta utsläpp av växthusgaser från el och värme som används i våra fastigheter.

Källa Utsläpp
Elförbrukning 429 013 kg CO2e
Fjärrvärmeförbrukning 267 399 kg CO2e
696 412 kg CO2e

Scope 3
Scope 3 utgörs av övriga indirekta utsläpp av växthusgaser t.ex. utsläpp från tillverkningen av alla produkter vi köper in eller våra hyresgästers utsläpp från transporter och avfall.

Källa Utsläpp
Avfall Beräkning pågår
Förbrukningsmaterial Beräkning pågår
Material och varor i förvaltningen 3 384 073 kg CO2e
Hyresgästernas transporter 9 143 854 kg CO2e
Hyresgästernas elförbrukning 223 465 kg CO2e
Hyresgästernas avfall 1 262 993 kg CO2
Transporter vid leveranser Beräkning pågår
Entreprenörernas transporter 4 370 kg CO2
Personalens resor till och från jobbet 14 203 kg CO2
Tjänsteresor 2 782 kg CO2
Indirekta utsläpp drivmedel 2 717 kg CO2
Fjärrvärmeförbrukning (transport och produktion av bränsle) 267 399kg CO2
Elförbrukning (bränslerelaterade utsläpp) 135 478 kg CO2
Nybyggnation 1 071 612 kg CO2
15 512 945 kg CO2
Totalt scope 1-3
16 219 531 kg CO2

Kalmarhems strategi – det här gör vi

När vi sätter planer för att minska Kalmarhems klimatpåverkan och nå våra mål och delmål utgår vi från 1) var det finns mest klimatpåverkan att hämta 2) per investerad krona och 3) som vi har möjlighet att påverka. Det har lett oss till sex strategier vi jobbar vidare med strukturerat:
  1. Hyresgästernas mobilitet
  2. Produktion av nya bostäder
  3. Energi (hushållsel, fastighetsel och fjärrvärme)
  4. Hyresgästernas avfall
  5. Underhåll av befintliga bostäder
  6. Klimatanpassning (att anpassa våra bostäder för att hantera de klimatförändringar som vi vet kommer)

 

Texten uppdaterades: 25 maj, 2021