Du är nu vid innehållet

Biologisk mångfald

Totalt räknat har Kalmarhem en stor markyta i alla fastigheter vi äger och det innebär att det är mycket mark där vi kan ta vara på och främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Att arbeta med dessa frågor är något som är ganska nytt för Kalmarhem och vi har tittat på vilka metoder vi kan använda för att bedöma våra utemiljöer och ta reda på hur vi kan förbättra dessa. Under 2021 började vi använda ESTER vilket är ett verktyg som Boverket har för att kartlägga ekosystemtjänster. I samband med projektering av utemiljöprojekt som ska utföras har vi med detta verktyg tittat på vilka områden det finns brister idag för att på så sätt kunna förbättra dessa när vi gör om utemiljön.

Under 2022 påbörjar vi arbetet med att ta fram en strategi på hur vi ska jobba med biologisk mångfald och ekosystemtjänster i alla våra fastigheter där vi även sätter upp mål för vilken nivå vi vill ha på vår utemiljö när det gäller biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Texten uppdaterades: 6 september, 2022