Du är nu vid innehållet

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att över tid skapa ett ekonomiskt hållbart värde. Det innebär att företagets ekonomi präglas av långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk, återvinning, cirkularitet, tillväxt och lönsamhet. Men när kan vi säga att den ekonomiska hållbarheten är hållbar? En ekonomisk utveckling som är hållbar medför inga negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. En ökning av ekonomiskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt kapital. Ekonomisk hållbarhet förutsätter också att ett företag genererar överskott som kan användas för att utveckla verksamheten och ha beredskap för framtida händelser och påfrestningar.

Under året har Kalmarhem arbetat med att utveckla och systematisera det ekonomiska hållbarhetsarbetet. En bra ekonomisk tillväxt och ett stabilt resultat är viktigt för att klara en hållbar nyproduktion, reinvesteringar och underhåll i framtiden. Som den ledande bostadsaktören i Kalmar har vi höga förväntningar på oss att leverera inom många olika områden. En av våra viktiga uppgifter som allmännyttigt bostadsbolag är att bidra till att Kalmarborna har möjlighet att bo i attraktiva bostäder.

Vårt uppdrag från vår ägare, Kalmar kommun, är att färdigställa 75 nya bostäder per år i snitt, vilket vi uppnår med god marginal för åren 2016 – 2021 med i snitt 93 nya bostäder per år. Kalmarhems nyproduktion ställer höga ekonomiska krav på bolaget gällande ekonomisk stabilitet som vi mäter främst genom soliditet och belåningsgrad. En ekonomisk stabilitet med stärkta nyckeltal i takt med fortsatt hög byggtakt kommer att eftersträvas framöver.

Men det handlar inte bara om att bygga nytt. Att ta hand om våra fastigheter genom en sund fastighetsförvaltning är viktigt för oss, detta gör att vi inte behöver använda nya resurser i lika stor utsträckning vilket är fördelaktigt både för miljön och ekonomin. Kontinuerligt underhåll och reparationer är en del av vårt hållbarhetsarbete och det är också avgörande för att säkerställa att vi har fastigheter som är trivsamma med en god miljöprestanda och som håller över tid. Våra fastigheter ska stå kvar och bebos under många år och för att göra det måste de skötas på ett sätt som är hållbart på lång sikt. Det innebär att det krävs fastighetsskötsel, städning, underhåll, reparationer, försörjning av värme, vatten, el, avfallshantering och en viss administration.

Samtidigt krävs en god och långsiktigt stabil ekonomi som klarar av förändrade räntor, byggpriser, taxehöjningar för el, värme, vatten, avfallshantering och andra omvärldsfaktorer som vi inte kan styra över. De finansiella risker som är kopplade till en eventuell ränteuppgång möts genom att bolaget löpande följer utvecklingen på räntemarknaden. Hela bolagets upplåning sker hos Kommuninvest och för att minska den negativa resultateffekten vid en ränteuppgång samt säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas ett längre kreditavtal.

Texten uppdaterades: 6 september, 2022