Du är nu vid innehållet

Cirkularitet

Att gå från en linjär till cirkulär ekonomi är otroligt viktigt inom den ekologiska hållbarheten för att vi på så sätt bättre tar till vara jordens resurser. En cirkulär ekonomi betyder att vi inte har något avfall som förbränns eller slängs på deponi utan i stället samlas allt in för återbruk eller återvinning vilket innebär att vi inte behöver utvinna lika mycket råmaterial. Det kommer också ställa krav på hur produkter, byggnader eller liknande designas och tillverkas så att de på ett enkelt sätt kan återbrukas eller återvinnas när det är dags för det.

Under 2021 påbörjades projektering och upphandling av tre underhållsprojekt där vi genomför en återbruksinventering för att se om något av det material som plockas ut ur fastigheterna kan återbrukas. Dessa tre projekt kommer utföras under 2022 och allt material som inte kan återbrukas går istället till återvinning. Framöver kommer vi också beräkna graden av biologisk mångfald, kartlägga ekosystemtjänster i fastighetsbestånd/verksamhet och vår förmåga att ta till vara på dem. I anslutning till det är planen att vi ska vi ta fram en målbild över en tioårsperiod och utvecklas i linje med den.

Cirkularitet är något som fortfarande är svårt att mäta och följa upp och vi är därför en av flera aktörer i projektet ”Det som mäts blir gjort” som leds av Miljö & Avfallsbyrån och som syftar till att kartlägga hur olika verksamheter kan mäta sin grad av cirkularitet. Tillsammans med fyra andra allmännyttiga bostadsbolag är vi med i projektet som ska utreda hur man kan mäta och följa upp cirkularitet i ett bostadsbolag på ett enkelt sätt, ett projekt som kommer att fortsätta under 2022.

Texten uppdaterades: 6 september, 2022